เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการจากใบเสนอราคาของคุณไปจนถึงการสมัครเต็มรูปแบบ เราจำเป็นต้องมีสำเนาของเอกสารดังต่อไปนี้:

  • หน้าหนังสือเดินทาง
  • หน้าวีซ่าที่ถูกต้อง
  • สมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุอื่น ๆ

  • หากคุณมีใบอนุญาตทำงาน เราต้องการสำเนาหนังสือใบอนุญาตทำงานฉบับปัจจุบันที่ลงนามแล้ว
  • หากคุณชำระเงินเป็นรายเดือน เราต้องการให้คุณลงนามในแบบฟอร์มการตัดบัญชีโดยตรง